Pundakit Elementary School
Email: 106922@deped.gov.ph
https://zambales.deped.gov.ph/schools/106922/